Aankondiging van een opdracht

R18 : Opmaak technische uitvoering wegenis

Het voorwerp van de opdracht is het technisch uitwerken uitgaande van een schetsontwerp van wegenis voor de ring van Retie (R18) . De startnota is reeds goedgekeurd. De projectnota is in opmaak. De veiligheidscoördinatie ontwerp maakt ook onderdeel van de opdracht.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
16-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45112730 - Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71355000 - Landmeetkundige diensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
danielle.fransen@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!