Aankondiging van een opdracht

N133 Brecht: Fietspad: klinkers vervangen door asfalt

De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Opbreken van de bestaande bestrating;
- Waar nodig plaatsen van een nieuwe boordsteen tussen fietspad en voetpad (voetpad blijft behouden);
- Plaatsen van onderlaag en toplaag in asfalt thv het fietspad;
- Aanbrengen markering thv de zijstraten;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
24-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Annelies De Ridder
E-mail
annelies.deridder@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!