Aankondiging van een opdracht

Oost-Vleteren, WoestenstraatH. Deberghstraat - bouwen van 10 huurwoningen, 10 koopwoningen en 10 garages

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE256 - Arr. Roeselare

Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Mandel cvba
Postadres
Groenestraat 224
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sophie Bekaert
E-mail
sophie.bekaert@demandel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
2688865.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

erkenning categorie D, klasse 6

Eventuele minimumeisen:

erkenning categorie D, klasse 6

Technische en beroepsbekwaamheid

erkenning categorie D, klasse 6

Eventuele minimumeisen:

erkenning categorie D, klasse 6
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!