Aankondiging van een opdracht

Renovatie polyvalente zaal Verbouwen klaslokaal en buitenberging

Betreft het renoveren van de vloerafwerkingen, het verbeteren van de akoestiek, het uitvoeren van schilderwerken in de polyvalente ruimte (die fungeert als sportzaal, refter, ontmoetingsruimte, etc...). Een bestaand klaslokaal wordt uitgebreid met een slaapplateau voor peuters (aantal =14), dit binnen hetzelfde bouwvolume.
De dakbedekking en constructie, het buitenschrijnwerk, ... van de buitenberging wordt vernieuwd.

Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Van Parys architectuuratelier bvba
Postadres
Stationsstraat 17
Plaats
lokeren
Postcode
9160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Van Parys
E-mail
architect@koenvanparys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek administratieve bepalingen

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!