Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Kerkhof - Knekelveld - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
07-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45112714 - Landschappelijk ontwerp voor begraafplaatsen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Jette
Postadres
Wemmelsesteenweg, 100
Plaats
Jette
Postcode
1090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sébastien Jade
E-mail
sjade@jette.irisnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Overeenkomstig met artikels 60 § 1 en 61 §4 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, zal de aanbestedende overheid zelf de situatie van de inschrijvers ten opzichte van de RSZ en zijn fiscale obligaties ten opzichte van FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Omzet: 200.000,00 EUR

Technische en beroepsbekwaamheid

Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 80% zonder onderaanneming
Vereiste erkenning: Perceel 1: C (Wegenbouwkundige werken)klasse 2
Perceel 2: Nihil

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!