Aankondiging van een opdracht

Battelbrug : hydraulische vijzels

De levering, plaatsing en het onderhoud van 2 hydraulische vijzels voor het liften van de brug en aanpassingen aan de schoenen van de huidige vergrendeling

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45232152 - Bouwen van pompstation
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jeroen De Winter
E-mail
azk-OO-contracten-en-begroting@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!