Aankondiging van een opdracht

Plaatsen screens blok I

Plaatsen screens met automatische sturing

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45421144 - Installeren van zonweringen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwinstituut Boom vzw
Postadres
Bassinstraat 15
Plaats
Boom
Postcode
2850
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Maaike De Maeyer
E-mail
maaike.demaeyer@olviboom.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D20

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!