Aankondiging van een opdracht

MEI3002 - Meise, afkoppelen Hazepootstraat en werken in de Krommestraat

- opbraakwerken
- alle nodige topografische opmetingen
- het uitvoeren en onderhouden van de wegsignalisatie op de werken en in de omleidingen
- de nodige grondwerken
- de nodige grondwerken en plaatsen van mantelbuizen voor de nutsleidingen
- Het aanleggen van rioleringen en aanhorigheden waaronder:
o DWA-leiding diam.250 mm, grès, lengte: 208 m
o RWA-leiding diam.400 mm, poreus beton reeks 135, lengte: 98 m
- Het uitvoeren van prefab betonnen toegangsputten:
- het aanleggen van funderingen
- het aanlegen van wegen met asfaltverharding
- het aanleggen van bermen met een verharding in grasbetontegels
- Het aanwerken van nieuwe inritten en aansluitende verhardingen
- Het plaatsen van lijnvormige elementen
- het plaatsen van wegaanhorigheden
- het plaatsen van wegmarkeringen en signalisatieborden
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE24 - Prov. Vlaams-Brabant

Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 2.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!