Aankondiging van een opdracht

systeembouw: 3 klaslokalen, sanitair en berging; ruwbouw, afwerking, technische installaties

systeembouw: 3 klaslokalen, sanitair en berging VIBLO Leieland te Deinze; ruwbouw, afwerking, technische installaties

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw VIBLO Leieland
Postadres
p.a. Kouter 93
Plaats
Deinze
Postcode
9800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Roger Pieters
E-mail
directie@vibloleieland.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Erkenning

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!