Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - vernieuwen verschillende voetpaden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE257 - Arr. Tielt

Opdrachtcodes (CPV)
45213316 - Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45233340 - Funderingswerkzaamheden voor voetpaden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Pittem
Postadres
Markt 1
Plaats
Pittem
Postcode
8740
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nancy Boldens
E-mail
technischedienst@pittem.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Technische en beroepsbekwaamheid

Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

Eventuele minimumeisen:

Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!