Aankondiging van een opdracht

ANB_SP_2017_11_PU1_Sigmacluster Kalkense Meersen - Natuurtechnische grondwerken: aanleg moeraszone in Oude Scheldearm.

De uit te voeren werken omvatten:
- voorbereidende werken: rooien van struiken en het vellen en volledig ontstronken van hoogstambomen;
- natuurtechnische grondwerken bestaande uit vlakvormige afgravingen: aanleg slenk en depressies met schuine oevers, algemene maaiveldverlaging, … .

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
24-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
renaat.myny@vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!