Aankondiging van een opdracht

Gent - FOD Justitie - Renovatie stalen buitenborstweringen

Gent - FOD Justitie - Renovatie stalen buitenborstweringen

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
45421140 - Plaatsen van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
joachim Meskens
E-mail
joachim.meskens@regiedergebouwen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D20

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!