Aankondiging van een opdracht

Afleidingskanaal der vestigingsgrachten te Brugge. Herbouwen Canadabruggen te Brugge.

Het voorwerp van de opdracht is het herbouwen van de centrale brug en het vervangen van de fiets- en voetgangersbruggen stroomaf- en stroomopwaarts van de centrale brug, alle drie over het Afleidingskanaal der vestingsgrachten in Brugge.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
45221113 - Bouwen van voetgangersbrug
45221119 - Brugrenovatiebouw
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bovenschelde
Postadres
Guldensporenpark 105
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Laszlo Lengyel
E-mail
laszlo.lengyel@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B of E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

registratie vereist

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!