Aankondiging van een opdracht

RI3H041 - Rio-link Hoboken, weg- en rioleringswerken Onderwijzersstraat

Weg- en rioleringswerken Onderwijzersstraat te Hoboken

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

De opdracht wordt ondergebracht in categorie C (algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken). Op basis van de raming, is een erkenning vereist in categorie C, klasse 2 of hoger.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!