Aankondiging van een opdracht

Bouwen van een appartementsgebouw

Bouwen van een appartementsgebouw

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
04-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE213 - Arr. Turnhout

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45330000 - Loodgieterswerk
45410000 - Pleisterwerk
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba
Postadres
Tongerlodorp 1
Plaats
Westerlo
Postcode
2260
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
ellen.de.herdt@kle.woonnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
493000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!