Aankondiging van een opdracht

uitbreiding en verbouwing van basisschool

algemene aanneming : ruwbouw, afwerkingen en technieken

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
45214210 - Bouwen van basisschool
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholiek Onderwijs Landen vzw
Postadres
Molenbergstraat 25
Plaats
Landen
Postcode
3400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guido IEVEN
E-mail
architecten@groeppsk.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!