Aankondiging van een opdracht

2009/1779/03 Staden - Spanjestraat - omgevingswerken

2009/1779/03 Staden - Spanjestraat - omgevingswerken

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
afdeling Projectrealisatie
Postadres
Koloniënstraat 40
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Diane Van Erp
E-mail
diane.vanerp@vmsw.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

geldig RSZ attest

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!