Aankondiging van een opdracht

Kanaal naar Charleroi - Oeverwerken ten behoeve van de bouw van de Sint-Annabrug in Halle

Het voorwerp van de opdracht is de vervanging of aanpassing van de bestaande oevers ten behoeve van de
bouw van de Sint-Annabrug in Halle.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45243600 - Bouwen van kademuren
45246200 - Oeverbeschermingswerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Olivier Devriese
E-mail
olivier.devriese@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!