Aankondiging van een opdracht

uitbreiden bezigheidstehuis Ter Muiden

perceel 2: buitenschrijnwerk

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ter muiden vzw
Postadres
meulestraat 6
Plaats
oedelem
Postcode
8730
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
bart coucke
E-mail
bart.coucke@termuiden.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!