Aankondiging van een opdracht

Herstellen betonpad as oost-west.

Herstellen betonpad as oost-west.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE213 - Arr. Turnhout

Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
E-mail
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C en/of G.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!