Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor werken met als doel de heraanleg van gevel tot gevel van de Kardinaalstraat

Het geheel der werken die uit te voeren zijn in het kader van huidige opdracht, omvat de werken voor de heraanleg van gevel tot gevel van de Kardinaalstraat.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
01-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Brussel - Departement Wegeniswerken
Postadres
Ruimingskaai 1
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Departement Wegeniswerken - Cel Overheidsopdrachten - Ruimingskaai 1 1000 Brussel
E-mail
sophie.lhomme@brucity.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!