Aankondiging van een opdracht

Sigmaplan RO Dendermonde. Gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek. Bouw ringdijk fase 2

Voorliggende opdracht kadert specifiek in de realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek. Dit overstromingsgebied zal uit 2 delen bestaan, gescheiden door een (overstroombare) compartimenteringsdijk. Naast de ringdijk zullen ook een overloopdijk, uit- en inwateringsconstructies, maatregelen met betrekking tot de afwatering van het achterland edm. gerealiseerd worden.
Binnen deze opdracht wordt, aansluitend op een reeds gerealiseerd deel van de ringdijk, een nieuwe ringdijk op Sigmahoogte aangelegd. Ten behoeve van het lokale waterbeheer (afvoer van het hemelwater aan de landzijde van de ringdijk) wordt langs de ringdijk een verzamelgracht (afwateringsgracht) aangelegd. Deze gracht sluit aan op het intussen reeds aangepaste pompstation. Daarnaast wordt extra buffercapaciteit gerealiseerd door de aanleg van een aantal opvangbekkens (bufferbekkens) langsheen de ringdijk.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45232450 - Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45247230 - Bouwen van dijk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stefaan Nollet
E-mail
Stefaan.nollet@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!