Aankondiging van een opdracht

MT/02074 - Uitvoeren van een technische studie voor het renoveren van de runway en zijn aanhorigheden.

MT/02074 - Uitvoeren van een technische studie voor het renoveren van de runway en zijn aanhorigheden.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71311240 - Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Thonetlaan 102
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Robin Reusens
E-mail
robin.reusens@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!