Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Kinderdagverblijf Reine Fabiola - Inrichting van de tuin en vochtigheidsbehandeling van de muren van de kelder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
09135000 - Stookoliën
44611000 - Tanks
45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45112712 - Landschappelijk ontwerp voor tuinen
45210000 - Bouwen van gebouwen
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45331210 - Installeren van ventilatiesystemen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Jette
Postadres
Wemmelsesteenweg, 100
Plaats
Jette
Postcode
1090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sébastien Jade
E-mail
sjade@jette.irisnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!