Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - ontwerpopdracht (ver)nieuwbouw woonwagenterrein - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
28-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
23-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Mortsel
Postadres
Stadsplein 1
Plaats
Mortsel
Postcode
2640
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Maarten Bastiaensens
E-mail
maarten.bastiaensens@mortsel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* -In orde zijn met betaling van belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
-Verklaring zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
-Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s.
-het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten of van inschrijving in een gelijkwaardige beroepsvereniging in het land waar hij/zij gevestigd is.
-attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Economische en financiële draagkracht

- passende bankverklaringen;
- een verklaring betreffende de totale omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

zie boven

Technische en beroepsbekwaamheid

1) studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van de ontwerper(s) en eventuele onderaannemers;
2) maximum 3 relevante referenties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren, die de affiniteit van de ontwerper met de opgave en het conceptueel en synthetiserend vermogen van de ontwerper illustreren. Daartoe verstrekt de ontwerper de volgende gegevens:
• beschrijving van het referentieproject;
• datum van aanvang der werken en/of oplevering;
• naam en adres van de opdrachtgever;
• beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;
• mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als medewerker dan wel als stagiair;
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
3) De samenstelling van het projectteam en de taakverdeling binnen dit team. Hieruit moet blijken wie de contactpersonen zijn ten opzichte van de opdrachtgever.
4) Het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper voornemens is in onderaanneming te geven, met vermelding van de onderaannemer(s).
Wanneer tijdens de uitvoering van de ontwerpopdracht in gevolge duidelijke overmacht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn, geeft de ontwerper nieuwe onderaannemers op. Zij moeten eveneens beantwoorden aan de vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemer(s).
5) Een nota (max 2 blz A4) waarin de ontwerper zijn visie op de opdracht uiteenzet en ingaat op de procesbereidheid van het projectteam.

Eventuele minimumeisen:

zie boven

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!