Aankondiging van een opdracht

Rondweg Asse - Verkenning – Voorontwerp - Voorstelling

Het voorwerp van de opdracht omvat de studie i.f.v. de realisatie van een nieuwe stuk gewestweg, genaamd de rondweg (N9k), te Asse vanaf de aansluiting op de rotonde van Huinegem tot de aansluiting op de Edingsesteenweg (N285). Het onderliggend doel van de opdracht is om te komen tot een ontwerp van de rondweg op startnota-niveau. Hiervoor moeten er verschillende concepten op basis van voorontwerpen uitgewerkt en afgewogen worden aan de hand van microsimulaties zodat een gefundeerde keuze kan gemaakt worden naar ontwerp toe.
De studie behelst een drieluik bestaande uit volgende deelopdrachten:
- Project- en terreinverkenning;
- Voorontwerp;
- Projectvoorstelling;

Datum van verzending van deze aankondiging
22-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
04-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
E-mail
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!