Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Masterplan Hogeschool PXL Fase 1: Aanstelling van een projectleider/bouwcoördinator voor technische advisering en controle (ontwerp en uitvoering) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

De projectleider/bouwcoördinator, bijgestaan door een multidisciplinair studiebureau, is als adviseur belast met de technische ondersteuning en advisering tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van de DBM-opdracht (Design, Build and Maintenance) door het aangestelde consortium voor het realiseren van het Masterplan Hogeschool PXL fase 1. De projectleider/bouwcoördinator zal tevens instaan voor een kwaliteitscontrole. Bovendien zal hij bijstand verlenen aan de opdrachtgever gedurende de opleveringsprocedure.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71520000 - Toezicht op uitvoering van de bouw
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hogeschool PXL
Postadres
Elfde-Liniestraat 24
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Diane Bervoets
E-mail
diane.bervoets@pxl.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet. Van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver te voldoen aan deze bepalingen:
- De inschrijver sluit de nodige verzekeringen tegen beroepsrisico’s af in geval van gunning van de opdracht.
- Na de aanstelling dient de inschrijver een definitief bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s voor te leggen.

Eventuele minimumeisen:

zie vereiste bewijsstukken

Technische en beroepsbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door:
- De inschrijver bewijst voldoende werfervaring te hebben voor de uitvoering van de opdracht door één referentie op te geven waarbij technisch advies geleverd werd als projectleider/bouwcoördinator voor een schoolgebouw (vergelijkbaar met de in deel 3 omschreven opdracht). Deze referentie mag niet ouder zijn dan 5 jaar en wordt geattesteerd (=ondertekend) door de opdrachtgever. De dienst werd uitgevoerd voor een project met een minimum bouw-, renovatie- of aanpassingskost van 8.000.000 euro (excl. BTW) in DBM-formule. De referentie wordt kort en bondig besproken in beeld en taal. Er wordt duidelijk vermeld:
o de publiek- of privaatrechtelijke instantie(s) waarvoor zij bestemd waren;
o de uitvoeringstermijn en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook de datum van voorlopige oplevering;
o het ramingsbedrag en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook het eindbedrag.
- De projectleider/bouwcoördinator wordt ondersteund door een multidisciplinair projectteam.
Dit multidisciplinair studiebureau geeft een lijst van 5 referenties op die ervaring aantonen in het bouwmanagement van DBM-, DBFM- of DBFMO-projecten tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. De diensten werden uitgevoerd voor een project met een minimum bouw-, renovatie- of aanpassingskost van 5.000.000 euro (excl. BTW). Eén van deze 5 referenties heeft echter een minimum bouw-, renovatie- of aanpassingskost van minimaal 10.000.000 euro (excl. BTW). Minimum één van deze 5 referenties dient bovendien reeds voorlopig opgeleverd te zijn. De referenties worden kort en bondig besproken in beeld en taal. Voor elke referentie wordt duidelijk vermeld:
o de publiek- of privaatrechtelijke instantie(s) waarvoor zij bestemd waren;
o de uitvoeringstermijn en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook de datum van voorlopige oplevering;
o het ramingsbedrag en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook het eindbedrag.
- De inschrijver, de projectleider/bouwcoördinator ondersteund door een multidisciplinair
studiebureau, moet beschikken over volgende competenties op technisch en bouwkundig vlak:
o Ervaring met ontwerp en opvolging van uitvoering van complexe technische installaties (HVAC, sanitair, zwakstroom- en sterkstroom) met inbegrip van specifieke beveiligingstechnieken (toegangscontrole, CCTV, alarminstallaties e.d.) op basis van prestatiebestekken
o Ervaring met commissioning
o Ervaring met onderhoud:
 Opmaak van onderhoudscontracten voor technische installaties gerelateerd aan conditiestaatmeting volgens de norm NEN 2767
 Levensduur van installaties, levenscycluskosten
 SLA (Service Level Agreements)
 Onderhoudscontracten, al dan niet prestatiegericht
 Conditiestaatmeting en opmaak meerjarenonderhoudsplanning, conform NEN 2767
o Ervaring met energiebeheer en gebouwbeheer
o Uitgebreide ervaring in duurzaamheid (waaronder ook BREEAM)
o Ervaring met procedures van publiek-private samenwerking voor specifieke bouwprojecten, vergelijkbaar met deze opdracht, wordt als essentieel onderdeel van de ervaring beschouwd, op vlak van schaal, complexiteit,…
Conform de omzendbrief van 10 februari 1998 met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig: de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn.

Eventuele minimumeisen:

zie vereiste bewijsstukken

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!