Aankondiging van een opdracht

Opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties voor diverse projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie wenst over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Optioneel kunnen de opdrachten ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden.

Het PIO loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019. Gedurende deze tijd zullen er meerdere projectoproepen plaatsvinden. Voor de projectaanvragen die ontvankelijk zijn wordt een traject opgestart, waarbij PIO begeleiding en cofinanciering aanbiedt bij o.a de marktconsultatie. De aanbesteding betreft dus het sluiten van een raamovereenkomst, zoals bedoeld in art. 2,35° van de Wet Overheidsopdrachten.

(voor meer uitleg over PIO, de opdracht en de procedure zie het document dat als bijlage is opgeladen bij dit dossier en de PIO-website (http://www.ewi-vlaanderen.be/innovatieve-overheidsopdrachten)).

Datum van verzending van deze aankondiging
04-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
02-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
73100000 - Onderzoek en experimentele ontwikkeling
79421000 - Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Lories
E-mail
pio@ewi.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
600000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

cf. het document dat als bijlage is opgeladen bij dit dossier.

Economische en financiële draagkracht

De indiener toont zijn economische en financiële draagkracht aan door het voorleggen van:

• Een (recente) bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de indiener.
Betreffende bankverklaring mag niet langer dan 30 kalenderdagen voor de datum van het indienen van de kandidaatstelling gedateerd zijn.

• Een ondertekende verklaring betreffende de maximale grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren van verrichte en goedgekeurde prestaties.

Indien de economische en financiële draagkracht onvoldoende aangetoond kunnen worden op basis van bovenstaande criteria kan de overheid beslissen de jaarrekeningen te controleren op solvabiliteit. Voor de Belgische kandidaat zal de aanbestedende overheid de jaarrekeningen digitaal opvragen via Digiflow. Indien de overheid beslist de jaarrekeningen op solvabiliteit na te kijken, dienen de schuldgraad, de financiële onafhankelijkheidsgraad en zelffinancieringsgraad voor de laatste drie jaar samen een solide solvabiliteit aan te tonen.

Eventuele minimumeisen:

• De grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren van verrichte en goedgekeurde prestaties dient minimaal 10.000 euro (excl. btw) te zijn.

Opgelet: In het kader van overheidsopdrachten kunnen nooit voorschotten betaald worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

1) De indiener dient de minimumvereisten m.b.t de gevraagde relevante ervaring aan te tonen door het opgeven van een overzicht van twee referenties van gelijkaardige opdrachten, uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaar, bij verschillende opdrachtgevers.

2) De indiener dient de minimumvereisten m.b.t de gevraagde kennis aan te tonen door voor elk van de twee gevraagde kennisterreinen één referentie op te geven van een opdracht, uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waarbij de gevraagde kennis een doorslaggevende rol speelde.

3) De indiener dient de minimumvereisten m.b.t de gevraagde vaardigheden aan te tonen door voor elk van de vier gevraagde vaardigheden één referentie op te geven van een opdracht, uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waarbij de gevraagde vaardigheden een doorslaggevende rol speelden.

4) De indiener moet de deskundigheid van de drie personen, die hij tewerkstelt en die de opdrachten die aanbesteed zullen worden in het kader van het PIO kunnen uitvoeren, minimaal aantonen aan de hand van de CV’s van deze personen. Indien de verantwoordelijke/contactpersoon die over de nodige beslissingsbevoegdheid beschikt voor het dagelijks bestuur van de opdracht, niet één van de twee bovenvermelde personeelsleden is, moet de CV toegevoegd worden van de persoon die deze rol zal opnemen en wel over deze beslissingsbevoegdheid beschikt. Er moet voor elk van deze personen duidelijk aangegeven worden welke rol zij zullen opnemen binnen het project.


=>Modaliteiten met betrekking tot de referenties:
De indiener dient de referenties op te geven in termen van:
• de beschrijving van de opdracht,
• de belangrijkste doelstellingen,
• de gehanteerde aanpak/methodologie,
• de opdrachtgever,
• de belangrijkste resultaten.
Tevens dient bij elke referentie een contactpersoon te worden opgegeven waar inlichtingen betreffende de uitvoering van de opdracht in kwestie kunnen worden ingewonnen.


=>Opgelet:
- In totaal mogen maximaal 10 referenties opgenomen worden in het overzicht die de indiener als het meest relevant beschouwt. De aanbestedende overheid zal bij de beoordeling van de kandidaatstelling in ieder geval enkel rekening houden met de tien eerst vermelde referenties.

- Eénzelfde referentie kan zowel gebruikt worden om gevraagde ervaring en/of kennis en/of vaardigheden aan te tonen.

- Indien de personeelsleden die voorgesteld worden in het kader van de vereiste deskundigheid, deze deskundigheid opgebouwd hebben tijdens 1 of meerdere van de vermelde referenties, moet dit duidelijk aangegeven worden.

De kandidaat voegt de vereiste bewijsstukken toe aan de aanvraag tot deelneming.

Eventuele minimumeisen:

1) De indiener beschikt over relevante ervaring met het voorbereiden, coördineren, begeleiden en opvolgen van open marktconsultaties in een innovatieve omgeving, opgedaan in twee met succes afgeronde opdrachten uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaar bij verschillende opdrachtgevers.

2) De indiener heeft kennis verworven van:
- zowel minstens één van de transitiedomeinen of hefboom technologieën*,

- als de intellectuele eigendomsrechten;
tijdens (voor elk kennisgebied) één met succes afgeronde opdracht, uitgevoerd de afgelopen 3 jaar.

*- transitiedomeinen: circulaire economie, slim wonen en leven, zorg en welzijn 4.0, dynamische loopbaan, vlotte en veilige mobiliteit, industrie 4.0)
- hefboom technologieën: energie, ICT en bio-based

3) De indiener heeft vaardigheden verworven op het vlak van:
- de opmaak van een 'state of the art',
- proces- en projectmanagement,
- het faciliteren en modereren van vergaderingen en mogelijke conflictsituaties,
- rapportering;
tijdens (voor elke vaardigheid) één met succes afgeronde opdracht, uitgevoerd de afgelopen 3 jaar.

4) De indiener moet tenminste drie personeelsleden tewerkstellen die over de juiste deskundigheid (=ervaring, kennis en vaardigheden) beschikken om één van de opdrachten die aanbesteed zullen worden in het kader van het PIO kwalitatief uit te voeren.
Er moet tevens één persoon zijn die kan aangeduid worden als verantwoordelijke/contactpersoon en over de nodige beslissingsbevoegdheid beschikt voor het dagelijks bestuur van de opdracht. Indien dit niet één van de twee bovenvermelde personeelsleden is, moet dit duidelijk aangegeven worden.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!