Aankondiging van een opdracht

Groenzorg 2018 tot en met 2020

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Opdrachtcodes (CPV)
15131210 - Achterham
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
77000000 - Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
77300000 - Tuinbouwdiensten
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77311000 - Onderhouden van sier- en recreatietuinen
77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid
77312100 - Onkruidverdelging
77313000 - Parkonderhoud
77314000 - Onderhoud van terreinen
77340000 - Snoeien van bomen en heggen
77341000 - Snoeien van bomen
77342000 - Snoeien van heggen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Overijse
Postadres
Begijnhof 17
Plaats
Overijse
Postcode
3090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Frederik Derom
E-mail
frederik.derom@overijse.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!