Aankondiging van een opdracht

Peer: N73: Studie fietstunnel ter hoogte van de Smeetshofweg

N73 Peer: Studie fietstunnel ter hoogte van de Smeetshofweg

Datum van verzending van deze aankondiging
18-07-2017
Publicatiedatum
Deadline
01-08-2017
Regiocodes (NUTS)

BE22 - Prov. Limburg (BE)

Opdrachtcodes (CPV)
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71313410 - Risicobeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
73110000 - Uitvoeren van onderzoek
75130000 - Ondersteunende diensten voor de overheid
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79311000 - Uitvoeren van studies
79417000 - Veiligheidsadviezen
79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!