Aankondiging van een opdracht

Het uitvoeren van karteringen na overstromingen met behulp van drones.

Het uitvoeren van karteringen na overstromingen met behulp van drones in de 5 provincies.

Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
28-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
35613000 - Onbemande luchtvaartuigen
60424100 - Verhuur van luchtvaartuigen met bemanning
60440000 - Luchtvaart- en aanverwante diensten
60444100 - Pilootdiensten
71222100 - Karteringsdiensten voor stedelijke gebieden
71222200 - Karteringsdiensten voor plattelandsgebieden
71351612 - Hydrometereologische diensten
71351800 - Diensten voor topografie en waterscheiding
71351820 - Wateropsporingsdiensten
71354000 - Cartografiediensten
71354200 - Luchtkarteringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26
Plaats
Aalst
Postcode
9300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bram Vogels
E-mail
b.vogels@vmm.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!