Aankondiging van een opdracht

Follow-uponderzoek naar vakbondspraktijken op het gebied van non-discriminatie en diversiteit.

De belangrijkste doelstelling van de opdracht is de Commissie te voorzien van een geactualiseerde, kwalitatieve analyse van de vakbondspraktijken en/of -initiatieven op het gebied van non-discriminatie en diversiteit. Van de discriminatiegronden die zijn opgesomd in artikel 19 VWEU zal de studie die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht voornamelijk gericht zijn op discriminatie op grond van ras of etnische afstamming (met inbegrip van Roma), godsdienst of overtuiging, en seksuele geaardheid en genderidentiteit. De belangrijkste doelstellingen zijn dan: (1) het volgen van de belangrijkste ontwikkelingen in de vakbondspraktijken en/of -initiatieven op het gebied van non-discriminatie en gelijkheid sinds 2010, (2) het identificeren en eruit lichten van de elementen die bijdragen tot het succes van deze praktijken en initiatieven, en (3) het onderzoeken hoe deze naar andere lidstaten kunnen worden overgedragen.

Datum van verzending van deze aankondiging
30-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71620000 - Analysediensten
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72316000 - Analyseren van gegevens
79100000 - Juridische dienstverlening
79311000 - Uitvoeren van studies
79311300 - Analyseren van opiniepeiling
79330000 - Statistische dienstverlening
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/04, Programme and Financial Management
Postadres
MO59 04/021
Plaats
Brussel
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
JUST-04-CFT@ec.europa.eu

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
350000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie de aanbestedingsstukken.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!