Aankondiging van een opdracht

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.

Datum van verzending van deze aankondiging
06-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311000 - Adviezen inzake bouwkunde
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79100000 - Juridische dienstverlening
79110000 - Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bovenschelde
Postadres
Guldensporenpark 105
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Peter De Meyer
E-mail
peter.demeyer@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemer van werken (indien van toepassing), tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door voorleggen van de volgende documenten:
- een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn; de jaarlijkse omzet dient minimaal 1.500.000 euro te bedragen.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door voorleggen van volgende documenten:
Drie relevante (naar inhoud, omvang, ...) referenties van diensten die opgeleverd werden in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht, waaruit de ervaring van de dienstverlener blijkt en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De door de inschrijver opgegeven referenties moeten expertise in minimaal volgende domeinen aantonen :
- Ontwerp en stabiliteitsstudies van waterbouwkundige constructies;
- Ontwerp en stabiliteitsstudies van beweegbare kunstwerken;
- Opmaak van een bestek van het type DB (Design and Build) / DB(F)M(O) (Design, Build (Finance) Maintenance (Operate))
De referenties worden vergezeld van volgende informatie:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
- Een attest van goede uitvoering
o In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
De inschrijver geeft niet meer dan drie referenties op voor dit aspect.
De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!