Aankondiging van een opdracht

Missing Link N60 - aanstellen studiebureau

Aanstelling van een studiebureau

Datum van verzending van deze aankondiging
13-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
72210000 - Programmering van softwarepakketten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Werkvennootschap NV van publiek recht
Postadres
Sint-Lazaruslaan 4-10
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tim Bruyninckx
E-mail
tim.bruyninckx@dwv.vlaanderen

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!