Aankondiging van een opdracht

Merksplas – FOD Justitie – Studieopdracht bouw & technieken (renovatie/restauratie)

Merksplas – FOD Justitie – Studieopdracht bouw & technieken (renovatie/restauratie)

Datum van verzending van deze aankondiging
17-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
26-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE213 - Arr. Turnhout

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
71313200 - Advies inzake geluidsisolatie- en akoestiek-projecten
71314200 - Energiebeheer
71314300 - Advies inzake efficiënt energiegebruik
71317100 - Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
71317210 - Advies inzake gezondheid en veiligheid
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71500000 - Diensten in verband met de bouw
71530000 - Bouwadviezen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
wouter.pereboom@buildingsagency.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!