Aankondiging van een opdracht

Inventarisatie van het parkeerareaal in de betalende en blauwe zones van de stad Antwerpen en de verwerking ervan in een GIS-laag en GIS-databestand

In functie van een digitale handhaving, wenst Mobiliteit en Parkeren Antwerpen dan ook te beschikken over een overzicht van alle parkeerplaatsen, parkeerstroken, laad- en loszones, inrij van eigendommen (bv. garagepoorten, inritten, …) binnen de betalende zones en de blauwe zones in de Stad Antwerpen en haar districten. Hiervoor leveren de inschrijvers een GIS-laag (GIS = Geografisch Informatiesysteem) met bijhorend databestand aan, waarop alle parkeerplaatsen, parkeerstroken, laad- en loszones, garagepoorten, inritten, … via polygonen worden ingetekend.

Datum van verzending van deze aankondiging
06-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
38221000 - Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
71222100 - Karteringsdiensten voor stedelijke gebieden
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kerry Lievens
E-mail
kerry.lievens@stad.antwerpen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie het gepubliceerde bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie het gepubliceerde bestek.

Eventuele minimumeisen:

Zie het gepubliceerde bestek.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie het gepubliceerde bestek.

Eventuele minimumeisen:

Zie het gepubliceerde bestek.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!