Aankondiging van een opdracht

Hoogstraten – FOD Justitie – Studie (uitbreiding) funderingswerken kasteel

Hoogstraten – FOD Justitie – Studie (uitbreiding) funderingswerken kasteel

Datum van verzending van deze aankondiging
22-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
26-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE213 - Arr. Turnhout

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71317200 - Gezondheids- en veiligheidsdiensten
71325000 - Ontwerpen van fundering
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
wouter.pereboom@buildingsagency.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!