Aankondiging van een opdracht

Technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden.

Deze opdracht betreft de verlening van diensten voor technische bijstand bij de uitvoering van vastgoedprojecten (renovatie, herontwikkeling of (her)bouw) op de gebieden engineering, architectuur en het uittrekken van hoeveelheden.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
16-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71210000 - Architectonische adviezen
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71246000 - Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
71312000 - Bouwkundig advies
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71313420 - Milieunormen voor de bouw
71313440 - Milieueffectbeoordelingsdiensten voor de bouw
71315000 - Technische installaties in gebouwen
71315100 - Advies inzake ruwbouw
71315200 - Bouwadvies
71315210 - Advies inzake bouwdiensten
71315300 - Bouwinspectiediensten
71321100 - Diensten voor bouweconomie
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie
Postadres
CSM 1 05/P001
Plaats
Brussel
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail
oib-marches-publics@ec.europa.eu

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
8810000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

de inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten” bij het bestek.

De inschrijver moet in het bijzonder een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Opgelet: De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen.

Opgelet: In geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.

Economische en financiële draagkracht

de inschrijver moet het volgende overleggen:

— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals de passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig;

— een verklaring betreffende de algemene jaaromzet voor de laatste 3 boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

om te kunnen worden geselecteerd, moet de inschrijver een gemiddelde totale jaaromzet aantonen van 3 200 000 EUR (per jaar) voor perceel 1 en 1 200 000 EUR (per jaar) voor perceel 2. Indien eenzelfde inschrijver voor 2 percelen een inschrijving indient, wordt een gemiddelde jaaromzet van minstens 4 000 000 EUR (per jaar) in beschouwing genomen.

Technische en beroepsbekwaamheid

de inschrijver moet het volgende overleggen:

— opleidings- en beroepskwalificaties (cv's) van de personeelsleden van de gegadigde, evenals hun werkervaring.

Bewijsmiddelen: de inschrijver moet voor alle profielen cv's overleggen waaruit de behaalde diploma's (waarvan een kopie moet worden bijgevoegd), het opleidingsniveau en de ervaring blijken.

Voor de talen moet ook een certificaat worden bijgevoegd waaruit het hoogst behaalde niveau blijkt,

— een lijst met de voornaamste verleende diensten, evenals aanvullende diensten die tijdens de laatste 3 jaar zijn verleend in verband met het voorwerp van de opdracht (voor perceel 1: technische bijstand en technisch advies voor de uitvoering van vastgoedprojecten, voor perceel 2: technische bijstand en technisch advies voor de uitvoering van vastgoedprojecten die onder de nucleaire regelgeving vallen), met vermelding van de bedragen, data en gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke begunstigden,

— een certificaat van kwaliteitsmanagement (bijv. ISO 9001 of gelijkwaardig) of, indien de inschrijver geen toegang heeft tot deze certificaten of zich niet in de mogelijkheid bevindt deze binnen de vastgelegde termijnen te verkrijgen, andere bewijzen van soortgelijke maatregelen voor kwaliteitsborging die hij zelf heeft opgesteld.

Eventuele minimumeisen:

om te kunnen worden geselecteerd, moet de inschrijver aantonen dat hij beschikt over personeelsleden met de volgende profielen:

A) profielen voor zowel perceel 1 als 2:

— architect of ingenieur (op masterniveau) met 10 jaar ervaring voor het profiel „projectleider op het gebied van architectuur of bouwtechniek”,

— architect (op masterniveau) met minstens 5 jaar ervaring op het gebied van het ontwerp en de controle van de uitvoering van vastgoedwerken aan kantoren,

— ingenieur (op masterniveau) op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen, met minstens 5 jaar ervaring op dit gebied,

— „quantity surveyor” (verantwoordelijke voor het uittrekken van hoeveelheden) (op masterniveau: diploma van ingenieur, architect, meetkundige of gelijkwaardig op het gebied van bouwkunde of civiele techniek) met minstens 5 jaar ervaring op het gebied van het beheer van de kosten, uitvoeringstermijnen en kwaliteit van projecten inzake bouwkunde, civiele techniek en renovatie, die lid is van de Unie der Belgische quantity surveyors (UBQS), het Europese Samenwerkingsverband voor bouwkostenadviseurs (CEEC) of gelijkwaardig;

B) specifieke profielen voor perceel 1:

— planningsverantwoordelijke (op masterniveau: diploma van architect of bouwingenieur of gelijkwaardig op het gebied van bouwkunde of civiele techniek) met een certificaat en/of kwalificatie inzake planning. Minstens 5 jaar ervaring op dit gebied,

— BIM-manager (op masterniveau, ingenieur of architect) met minstens 5 jaar ervaring met het beheer van bouwprojecten en 2 jaar ervaring als BIM-manager;

C) specifieke profielen voor perceel 2:

— elektrisch ingenieur gespecialiseerd in hoogspanningselektriciteit met 5 jaar beroepservaring met de uitvoering van sterkstroomprojecten en de opstelling van elektriciteitsdistributieplannen, alsook 1 jaar beroepservaring in de nucleaire sector. Kennis van de VOB en HOAI (VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen): Duitse wettelijke richtsnoeren voor de bouw — HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten): Duitse wettelijke richtsnoeren tot vaststelling van de verschillende hononarianiveaus). Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat,

— elektrisch ingenieur op het gebied van automatisering en communicatie met 5 jaar beroepservaring op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen en de uitvoering van communicatie- en automatiseringsprojecten, waarvan 1 jaar in de nucleaire sector. Kennis van de VOB en HOAI. Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat,

— procesingenieur voor ventilatietechnologie met 5 jaar beroepservaring op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen en de uitvoering van ventilatie-, koelings- en temperatuurbeheerprojecten, waarvan 1 jaar in de nucleaire sector. Kennis van de VOB en HOAI. Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat,

— procesingenieur gespecialiseerd in technologie voor gecontroleerde ventilatie, met 5 jaar beroepservaring op het gebied van de technische uitrusting van gebouwen en de uitvoering van projecten voor automatiseringstechnologie en gebouwautomatisering, waarvan 1 jaar in de nucleaire sector. Kennis van het programma Siemens WinCC en de systemen Siemens PCS7 en Siemens ProTool. Kennis van het Duits — minstens niveau C1 zoals aangetoond door een certificaat.

Om te kunnen worden geselecteerd, moet de inschrijver minstens het volgende kunnen aantonen:

voor perceel 1:

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten, elk met een waarde van meer dan 10 000 000 EUR,

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten, elk met een waarde tussen 1 000 000 EUR en 10 000 000 EUR;

voor perceel 2:

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten die onder de nucleaire regelgeving vallen, elk met een waarde van meer dan 10 000 000 EUR,

— 3 opdrachten met betrekking tot vastgoedprojecten die onder de nucleaire regelgeving vallen, elk met een waarde tussen 1 000 000 EUR en 10 000 000 EUR.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!