Aankondiging van een opdracht

Opmaak van een gebiedsvisie en inrichtingsplan voor de duinen in De Haan

De diensten omvatten :
1. Inventarisatie en analyse van de huidige situatie
2. Opmaak van een gebiedsvisie
3. Opmaak van een inrichtingsplan
4. Opmaak documenten ten behoeve van de omgevingsvergunning
5. Opmaak aanbestedingsdossier
6. vergaderingen
7. onvoorziene prestaties

Datum van verzending van deze aankondiging
24-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
24-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
E-mail
kust@vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!