Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor aanneming van diensten Zuidelijk vak van de Ringvaart te Merelbeke – Vervanging Bergwijkbrug Totaalstudie & begeleiding van de uitvoering

Openbare procedure voor aanneming van diensten
Zuidelijk vak van de Ringvaart te Merelbeke – Vervanging Bergwijkbrug –
Totaalstudie & begeleiding van de uitvoering

Datum van verzending van deze aankondiging
26-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
06-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
79311000 - Uitvoeren van studies
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michaël De Beukelaer-Dossche
E-mail
michael.debeukelaer-dossche@wenz.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!