Aankondiging van een opdracht

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - herstelling elektrische installaties

Het wegwerken van alle inbreuken en opmerkingen die staan vermeld in de verslagen van de keuring van de laagspanning alsook de risicoanalyses, teneinde alle betrokken installaties conform werkend te hebben, met vigerende wetgeving.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45315600 - Laagspanningsinstallaties
50532400 - Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Blankenberge
Postadres
Jordaenslaan 34
Plaats
Blankenberge
Postcode
8370
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
annelore.kinds@ocmw-blankenberge.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: P3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!