Aankondiging van een opdracht

A10 & R0 – Dienstenopdracht opmetingen + dienstenopdracht ontwerp Spitstrook Groot-Bijgaarden / Affligem

Het voorwerp van de opdracht is enerzijds het uitvoeren van terreinopmetingen van de A10 en R0 (incl. bijbehorende bermen) in voorbereiding van verschillende infrastructuurprojecten, en anderzijds het maken van een ontwerp voor de aanpassing van de op- en afrit van de dienstenzone Groot-Bijgaarden en op- en afrit Ternat richting Gent, het maken van de markeringsplannen voor de aanleg van een spitsstrook tussen Groot-Bijgaarden en Affligem, evenals de opmaak van een dossier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanpassingen van de voorgenoemde op- en afritten. De opdracht wordt verder in 2 geografische percelen opgedeeld (R0 en A10).

Datum van verzending van deze aankondiging
20-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
30-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
E-mail
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver verklaart op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) of hij zich al dan niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet Overheidsopdrachten. Zie art. 73 Wet Overheidsopdrachten voor meer informatie over het UEA.
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!