Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst - Topografie & Quantity Survey - Opdracht van diensten - Openbare procedure

Onderhavige opdracht slaat op de uitvoering van diverse topografische opmetingen en op de opmeting van uitgevoerde hoeveelheden van infrastructuurwerken (quantity survey).
De op te meten oppervlakken en werken bevinden zich uitsluitend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
71351810 - Topografische diensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail
aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

B.2.2.2 Toegangsrecht
(artikelen 61-63 en 73 van het KB Plaatsing)
Voor de offertes die worden ingediend door combinaties van ondernemers zijn de bepalingen van dit deel "toegangsrecht" op elk lid afzonderlijk van toepassing, evenals op derden op wiens draagkracht men in het kader van de kwalitatieve selectie een beroep doet.
B.2.2.2.1. Uitsluitingsgronden
(artikelen 67-69 wet + 61-63 van het KB plaatsing)
Kan worden uitgesloten van toegang tot de opdracht, in eender welk stadium van de procedure, de inschrijver die zich bevindt in een van de gevallen van uitsluiting.

Economische en financiële draagkracht

B.2.3. Financiële en economische draagkracht
(cf. art. 67 KB Plaatsing)
De financiële en economische draagkracht van de kandidaat wordt aangetoond door:
- Het omzetcijfer:
Het jaarlijks omzetcijfer van de voorbij drie jaar (2014-2015-2016) dat meer dan € 75.000 excl. BTW moet bedragen.
- De verzekering beroeps- en burgerlijke aansprakelijkheid:
De dienstverlener moet beschikken over een verzekering die zijn beroeps- alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
Het verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt minimaal € 200.000.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

B.2.4. Technische bekwaamheid – Referenties
(cf. art. 68 KB Plaatsing)
Om geselecteerd te worden voegt de inschrijver de volgende referenties aan zijn offerte:
Twee referenties (A&B) inzake een topografie opdracht en één referentie (C) inzake een Quantity Survey opdracht; deze referenties hebben betrekking op opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar.
De 2 referenties A&B inzake topografie moeten voldoen aan volgende minimum criteria:
• de referentie A verwijst naar een opdracht waarbij topografische opmetingen werden gedaan inzake een wegenis-project voor een minimale bedrag van 3.000,00 € excl. btw
• de referentie B verwijst naar een opdracht waarbij topografische opmetingen werden gedaan inzake een infrastructuur-project (bv.: tunnels en bruggen) voor een minimale bedrag van 3.000,00 € excl. btw
De referentie C inzake quantity survey moet voldoen aan volgende minimum criteria:
• De referentie C verwijst naar een opdracht waarbij een Quantity Survey opdracht werden gedaan inzake wegenis- of infrastructuurprojecten (bv. tunnels en bruggen) voor een minimale bedrag van € 2.000,00 excl. btw

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!