Aankondiging van een opdracht

Alternatievenonderzoek N71 omleidingsweg Neerpelt

Het voorwerp van de opdracht is de opmaak van een alternatievenbeoordeling voor de 6 tracés uit het Plan-MER voor de omleidingsweg N71 te Neerpelt, met afweging van kosten en baten en met in acht name van de recente milieucontext.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE22 - Prov. Limburg (BE)

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!